EKO sklad

Javni razpis Eko sklada za nepovratne finančne vzpodbude 54SUB-OB17.

Aktualni razpisi za nepovratne finančne spodbude so objavljeni na https://www.ekosklad.si/razpisi

Povzetek postopka oddaje vloge za nepovratna sredstva Eko sklada (54SUB-OB17).

(zamenjava stavbnega pohištva- namen E)

Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.7.2010, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.7.2010 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv.

Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/m2K. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100€/ na m2 zamenjanih oken.

Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del, v nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do subvencije.

Pred pričetkom del (pred zamenjavo oken) je potrebno na Eko sklad poslati:

 • Izpolnjeno vlogo 54SUB-OB17 (namen E), ki jo najdete na spletni strani Eko sklada https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=105 oz. na spodnji povezavi "Vloga".
 • Originalen, veljaven predračun, ki mora biti ožigosan in podpisan s strani Inlesa. Na predračunu mora biti navedeno število oken, dimenzije ter tipi oken in način vgradnje (RAL montaža).
 • Slike oken, ki bodo v naložbi zamenjana (na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu). Na eni sliki mora biti vidna hišna številka.
 • Kopija gradbenega dovoljenja. Če je hiša zgrajena pred letom 1967 oz. gradbenega dovoljenja nimate, priložite kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje, ki ga pridobite na območni Upravni enoti.
 • Izjave o lastnostih oken z navedenimi vrednostmi toplotne prehodnosti okna, zasteklitve in profila.

Po zaključku naložbe je potrebno na Eko sklad poslati:
 • Originalni račun s popisom izvedenih del (ožigosan in podpisan)
 • Potrdila o plačilu celotnega računa.
 • Slike ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezna obdelava špalet pred vgradnjo oken).
 • Slike posnete med vgradnjo stavbnega pohištva tako, da je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi trije sloji).
 • Slike zamenjanih oken (na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu).
 • Izjavo o zaključku naložbe


Javni poziv
Vloga